کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

بازیافت مواد!

این عکس (برگرفته از اینترنت )که توسط آقای حسین شعبانی مژدهی ارسال گردیده ، از میان چند عکسی است که بیانگر استفاده از بطری های  پلاستیکی در ساخت  دیوار و خانه مورد استفاده قرارگرفته اند