کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

چهارمین سال یادمان استاد احمد عاشور پور

چهارمین سال  یادمان استاد آواز و موسیقی فلکلورگیلانی  روز جمعه 23 دیماه بر مزارش واقع در بی بی حوریه غازیان - انزلی  بر گزار می شود.

ساعت اجرای برنامه  15 تا 17 عصر گزارش شده است .