کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

تخریب محیط زیست /ارسال عکس : احسان خشنود

این منظره  بیان از زیبایی طبیعت دارد اما  در ادامه مطلب که عکس از نزدیک گرفته شده ، شاهد منظره ای دیگری  خواهیم بود. قابل ذکر اینکه  این منظره از کشور مان نیست  اما تخریب محیط زیست گاه  جانوران ،  کمبود اکسیژن برای تنفس وآلودگی آب ها کاریست که مادام  در محیط های مختلف  صورت می گیرد ...