کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نکته...

در سرمای  یخ زده  کوهستان ودر میان قله های منجمد کوه ، راهی برای نجات می توان یافت ؟...