کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

مسیر کله قندی (ماسوله )23 دیماه

مسیر کله قندی (ماسوله )23 دیماه  / عکاس : حسین مژدهی همراه با برنامه گروه سپهر رشت