کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

صعود به کله قندی /عکاس : سامره داشاد

همراه با گروه سپهر در برنامه جمعه 23 دیماه به  کله قندی