کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نکته

زمانی که کنار رودخانه بودم نگاهم به قله کوه بود . به قله  که رسیدم سراپا محو تماشای رود خانه شدم.