کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نکته

گفتم: من برکدام بلندی بایستم که تیر پروازم تا آنسوی زمین برسد و مرز میهن من را، نه روی خاک، روی شعور و تاریخ تعیین کند؟ گفتی: هنوز دماوند.