کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نکته

ایستادن اجبار کوه بود.

رفتن سرنوشت آب،

افتادن تقدیر برگ

وصبر پاداش آدمی...