کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

بارش برف در رشت و حومه آن

بارش برف در رشت و اطراف آن  که از غروب روز چهارشنبه  19 بهمن شروع شده تا صبحگاه روز پنجشنبه ادامه داشت. عکس مربوط است به منطقه ای در جاده لاکان رشت