کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نکته

آسمان فرصت پرواز بلندی است . قصه اینست  چه اندازه کبوتر باشی !