کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

زمستان

 زمستان -عکس  : زهرا یعقوبی  (یلاق تلارگاه ماسال )