کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

شلماجار (ارتفاعات سیامزگی /شفت)