کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

15 اسفند روز درختکاری

15 اسفند هر سال روز درختکاری نام گذاری شده .اهمیت گیاهان (و جنگل ) در دهه های اخیر توجه مردم را به خود جلب نموده ، بااینحال هنوزهم سوداگرانی درختان را  قربانی هوس منفعت طلبانه خود می کنند و آنان را به تیغ تبر و اره می سپرن. باشد که فعالیت های مردم دوستدار طبیعت و گروه های ان  جی  او مثمر ثمر واقع گردد.

عکس: مربوط است به ارتفاعات سیاهکل مسیر چشمه ساران