کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نرم نرمک می رسد اینک بهار...

درمسیرقله شاه سفیدکوه(بلور  کوه )اشکورات

عکس : حسین صالحی