کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

بارش برف منتظران نوروز را غافلگیر کرد!

بارش برف در  آخر اسفند ماه و در زمانی که مردم گیلان  همراه با طبیعتش خود را آماده  بهار و فصل گرما می نمودند ، غافلگیر نمود!

عکس زیر : شهر صنعتی رشت