کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

 

مکان عکس : ارتفاعات ماسال  سال 89