کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

درختی که از ریشه تا نوک تو خالی است!

دارستان  محله ای در ارتفاعات رودبار است که از  روستای لویه  قابل دسترسی میباشد

در این روستا که عموما در زمستان خالی از سکنه است  به دلیل  وجود درختان - عموما گردو - به دارستان  معروف است . در ختی که در عکس می بینید چنار با قدمتی  زیاد میباشد


که از  ابتدا تا انتها یعنی نوک ان  تو خالی است و آسمان را  می توان از  داخل آن دید. درعکس زیر این درخت از داخل نشان داده می شود