شب یلدا

ایرانیان  باستان در جدال بین نور و ظلمت ، گرما و سرما ، شب یلدا را بلندترین شبی یافتند که صبح  فردای آن درخشش خورشید  پیامی با خود از طولانی بودن روشنایی و فراوانی برکت را بهمراه دارد .

یلدا یعنی تولد ، یعنی زایش و یلدا شب تولد نور و زایش خورشیدی در صبح خرم روز است .

نیاکان آریائی مان در تلاطم روزگاران ، روشنائی روز ، تابش خورشید و اعتدال هوا را از سرنیکی ایزدی می دانستند که انسان ها و طبیعت را دوست دارد و مادام در جدال با اهریمن ِ  تاریکی  و سرما است .

تاریخ تکرار کشمکش نور و ظلمت است  که گاه نور و روشنائی  بر ظلمت چیره گشته و گاه  روشنایی مقهور تاریکی و سرما گشته است .

یلدا وعده و نوید  آخرین شب طولانی سال است که با بیداری خود موجب کوتاه شدن شب طولانی خواهد بود . فردای یلدا، کشاورزان ، دامداران و باغداران ، همه و همه شاهد برگشت طبیعت  و سپری شدن  روزهای روشن کوتاه و شب های طولانی تاریک خواهند بود .

 یلدا یعنی زایش خورشیدِ شکست ناپذیر که در جنگ علیه اهریمن  ظلمت پیروز خواهد بود .

یلدا یعنی امید به زندگی برای همه، برای طبیعت ،برای کشاورزان  برای باغداران برای کسانی که  زندگی شان با طبیعت  پیوند خورده است .

نیاکان مان شب یلدا را در پرتو آتش و نورآهورائی سپری می کردند تا  فرصت تباهی اهریمن را جشن بگیرند . ما نیز همه دور هم جمع شویم . اعضای خانواده کنار هم بنشینیم و با خوردن میوه  که خوردن آن نشانه تندرستی و سلامتی است وبا خوردن آجیل با اجرای شعر خوانی و قصه گوئی تلاش کنیم که سنت نیاکان مان را زنده نگه داریم .پدران و مادران و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها برای فرزندان و نوه ها ی خود قصه ها ی روزگاران را بگویند . با خوردن هندوانه  لرز و سوز زمستان را حس نکنیم . فال حافظ بگیریم  و با خوردن آجیل مشکل گشا ، مشکلاتما ن را بگشائیم .

درشب  تاریک یلدا دورهم می نشینیم  تا اندوه درازترین  و سیاه ترین شب سال ، در غیبت خورشید ، روحیه مان را تضعیف نکند .

 مبارک باد شب تولد خورشید بر دوستداران روشنائی و نور.

/ 0 نظر / 15 بازدید