راز ماندن در چیست؟/مرحوم ابوالفضل سپهر

کوه پرسید ز رود:

زیر این سقف کبود راز ماندن در چیست؟

گفت: در رفتن من.

کوه پرسید: و من؟

گفت: در ماندن تو.

بلبلی گفت: و من؟

خنده‎ای کرد و گفت: در غزلخوانی تو.

آه از آن آبادی که در آن کوه رود، رود مرداب شود و در آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد و نخواند دیگر،

من و توبلبل و کوه و رودیم،

راز ماندن جز در خواندن من، ماندن تو، رفتن یاران سفر کرده‎مان نیست،

بدان!

/ 0 نظر / 5 بازدید