برنامه کوهنوردی گروه کارگری کاشی خزر در بهمن و اسفند 90

مکان و منطقه صعود

تاریخ

سرپرست / راهنما

ساعت حرکت

ارتفاعات خرمکش

7/11/90

محمدی پور/ قنبر پور

6 صبح

سرک / رستم آباد

21/11/90

عزیز پور /پور صدقی

6 صبح

کله قندی /ماسوله

5/12/90

حق وردی /صفری

5 صبح

قیصرکوه /سراوان

19/12/90

زحمتکش/مشترک کارگری

6 صبح

/ 0 نظر / 8 بازدید