جلسه کوهنوردی برای تدوین برنامه بهار (گروه کارگری کاشی خرر)

در مورخ 7 اسفند 93 جلسه هیات مدیره گروه کاشی خزر در منزل اینجانب (یونس محمدی پور) تشکیل و پس از طرح مطالبی و بررسی آن ها ، برنامه بهار بطور خلاصه بشرح زیر تعیین وتدوین شد:

21 فروردین خرارود/ 11 اردی بهشت مشترک کارگران استان احتمالا کوه روبار /25 اردی بهشت  شاه معلم /1 خرداد جشن گروه  وانتخابات در لارخانی دیلمان /22 خرداد دشت شقایق جاده خلخال

/ 0 نظر / 56 بازدید