ارتفاعات ایران

– احمدی ۲۴۰۸ جنوب ایران – اریم —– – ازباغ ۱۸۶۳جنوب شرقی – اشترانکوه ۴۱۵۰ ازنا – الغ کوه ۳۲۸۲ آذربایجان – اسپید دز- – الله اکبر ۲۵۷۹ خراسان – آزاد کوه ۴۳۹۵ مازندران – الوند ۳۴۲۸ همدان – اسب گیرون ۳۹۹۲ فیروز کوه – اسپید کمر ۲۹۸۴ تهران – آرارات کوچک ۳۹۰۰ آذربایجان – آقداغ سفید کوه ۳۳۰۳ خلخال – بارز کرمان ۳۷۹۰ کرمان – باغ جلال ۲۶۱۱ سلسله مرکزی –بافق ۲۶۰۰ رشته مرکزی – بازارک ۳۷۵۸ تهران – باقران ۲۷۱۲ قاینات – بند عیش ۲۷۶۱ تهران – برده ۲۶۱۱ کردستان – بریک ۲۵۲۲ جنوب شرقی – بوز سینا ۳۵۰۰ آذربایجان – بزمان ۳۹۳۵ کرمان – برفخانه ۳۸۵۰ تفت – بل ۴۳۲۰ فارس – بز قوش ۳۳۰۳ سراب – بم پشت ۱۷۱۴ جنوب شرقی – بند پی ۳۰۱۰ مازندران – بند نیلک شاه کوه ۲۵۵۴ جنوب شرقی – بن کمر ۳۴۸۶ جنوب – بنفشه داغی ۳۱۶۴ کردستان – بیستون ۳۵۴۸ کرمانشاه – بینار داغ ۳۳۹۴ مرز ایران ترکیه – بینالود ۳۳۵۰ خراسان –بید خون ۳۸۵۰ کرمان – بلقیس ۳۳۰۰ کردستان – برانان ۲۹۵۰ کردستان – پیر گرد کوه ۳۲۰۴ گرگان – پرو —- کرمانشاه – پشته کوه —–دیلمان – پلنگان ۲۰۰۱ سیستان – پنج انگشت ۱۶۹۱ جنوب شرقی – پشت بند ۳۳۹۸ تهران – پنجه علی ۳۱۶۳ کردستان – پونه ۲۶۵۲ بختیاری – پیرکاوک ۷۰۷ جنوب شرقی – پا شوره ۴۰۱۰ تهران – پیشکوه —–لرستان – پهن سار ۳۳۰۰ تهران – پرچنان —–فیروز کوه – پلنگ چال ۳۳۵۰ تهران – پلوار ۴۳۵۰ کرمان – پل ۴۱۵۰ زاگرس – تایال کوه ۲۰۳۹ گرگان – تل انبار ۳۰۳۰ گلستان – تاسک ۲۹۵۶ جنوب – تاکو ۱۷۵۳ بشاگرد – تخت برفی ۴۰۸۰ —– تخت سلیمان ۴۶۵۹ مازندران – تخت شاه ۴۰۵۴ بختیاری – تخته پوش —–خراسان – تفتان ۳۹۶۲ زاهدان – توچال ۳۹۶۴ تهران – تزرجان ۴۰۰۰ تفت – جغتای ۲۲۵۵ خراسان – جون دون ۳۴۴۴ جنوب- جهان شورا ——سوادکوه – جوپار ۳۱۸۰ کرمان –چشمه شاهی ۳۴۰۰ تهران – چالچیان ۲۶۲۰ گرگان – چین کلاغ —-تهران – چم کوه ۳۵۲۹ آذربایجان – چنگ علیا ۱۶۷۴ قاینات – چپکرو ۴۲۶۰ مازندران – چهل چشمه ۳۱۶۳ کردستان – چهل دختر ۲۰۶۲ خراسان – چهل نابالغان ۴۵۰۰ نهاوند- خاتون ۳۸۰۰ فارس – خار سر ۳۲۶۱ کردستان – خاکستر کوه ۳۲۷۷ بختیاری – خاله داغ —–آذربایجان – خرقان —– بین قزوین وهمدان – خشکرود کوه ۳۳۴۰ بختیاری –خمسک ۲۵۰۷ قاینات – خمیز کوه ۱۲۷۵ جنوب شرقی – خواجه ۶۰۹ زابل – خواجه سالار ۲۸۶۲ قاینات – خرمن کوه ۳۱۰۰ زاگرس – خرسنگ ۳۸۵۰ تهران – دوشاخ ۳۰۴۵ تهران – دو خواهران شرقی ۴۳۰۰ مازندران – دوخواهران غربی ۴۳۳۸ مازندران – دماوند ۵۶۷۱ مازندران – دیو چال ۴۰۰۰ مازندران – دار آباد ۳۱۹۳ تهران – دوبرار شرقی ۴۲۵۰ مازندران – دوبرار غربی ۴۲۰۰ مازندران – درفک ۲۷۰۵ گیلان – دنا ۴۴۰۹ زاگرس – دوسوار —–فیروز کوه – روته ۳۲۰۰ لواسان – ریزان ۳۶۵۰ لواسان – رشته زرد کوه —- شهر کرد – زرین کوه ۳۸۵۰ فیروز کوه – سیا سنگ ۳۵۶۰ تهران – سه سنگ ۴۱۳۰ مازندران – سپیدار ۳۱۷۰ زاگرس – سیالان ۴۳۵۰ البرز غربی – ستاره لوند ۳۳۰۰ آذر بایجان غربی – سرکچال ۴۲۱۰ تهران لواسان – ساکا ۳۲۰۰ لواسان – سماموس ۳۶۲۰ گیلان ومازندران – سبلان ۴۸۰۰ اردبیل – شاه علمدار ۳۰۵۰ کلاردشت – شاه سفید کوه، بلورکوه ۳۵۰۰ گیلان مازندران – شاه دژ، سلسال ۳۳۵۰ کرج – شاه نشین ۳۸۷۶ تهران – شاهو ۳۳۵۰ کردستان – شاه کوه ۳۸۵۰ البرز شرقی – شیرکوه ۴۰۵۰ تفت – شاه البرز ۴۲۵۰ طالقان – شاهوار ۴۰۰۰ شاهرود – شاه معلم ۳۰۵۰ گیلان – شهباز ۳۳۴۰ اراک –شورکلا ۳۳۵۰ فیروز کوه – شاه جهان ۳۰۵۰ خراسان – علم کوه ۴۸۵۰ مازندران – قلعه دختر ۳۱۸۰ لواسان – قالی کوه ۴۱۱۰ زاگرس – قدمگاه ۳۵۰۰ البرز شرقی – قلعه موران —–گلستان – کینون ۳۹۵۰ فیروز کوه – کل کوهی ۳۷۵۰ کرمان – کهکشان ۳۸۱۳ گلستان – کوشا ۴۴۰۰ کرمان – کوه تبرین ۱۵۹۱ گیلان – کوه چالوس ۳۸۰۰ البرز شرقی – کوه زرد ۳۳۱۲ مازندران – کوه بزابن ۳۳۳۴ مازندران – کرکس ۳۹۲۵ کاشان – کول جنو—–زاگرس – کهو ۴۱۵۰ مازندران – کلک چال ۳۳۴۱ تهران – کهار ۴۰۵۰ کرج – کلون بستک ۴۱۰۰ شمشک – کسره داغ ۴۳۵۰ اردبیل – کاه کوه ۱۰۵۵ گیلان – گردبن ۳۲۵۰ مازندران – گردنه سرداغ ۴۰۰۰ مازندران – گردنه لت ،سرلت ۳۲۱۰ مازندران – لاله زار ۴۳۵۰ کرمان – لجور ۲۹۶۰ اراک – لوارک ۳۵۶۰ تهران – میل ۳۳۱۱ البرز شرقی – میشینه مرگ —-فیروز کوه – ملکوه ۳۰۵۰ خراسان – مارشنان ۳۳۰۰ مرکزی – مدوار ۳۳۵۰ شهر بابک – مور شیدان ۳۶۵۰ آذر بایجان غربی – محمد آقا ۳۳۰۰ آذربایجلن – منار ۳۵۲۰—- – مخروط سر ۴۲۶۰ —– -ناتشکوه ۲۲۵۰ گیلان – نقره کمر ۳۱۰۰ مرکزی – ناز ۴۱۰۸ – کرج – نیزوا،نیروا ۳۸۵۰ شهمیرزاد – وروشت —-البرز مرکزی – هلودشت ۱۴۴۰ گیلان – هزار مسجد ۳۰۵۰ خراسان – هزار ۴۴۶۵ کرمان – هم هن ۳۶۰۸ لواسان

/ 0 نظر / 26 بازدید